Kürşat Tuncel

KÜR­ŞAT TUN­CEL, 1970 yı­lın­da An­ka­ra’da doğ­du. 1991 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si (Mek­teb-i Mül­ki­ye) İş­let­me Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. Ay­nı yıl Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu’nun aç­mış ol­duğu ya­rış­ma sı­na­vı­nı ka­za­na­rak Uz­man Yar­dım­cı­sı ola­rak mes­lek ha­ya­tı­na baş­la­dı. Ku­rul bün­ye­sin­de Or­tak­lık­lar Fi­nans­ma­nı ve Ku­rum­sal Ya­tı­rım­cı­lar Da­ire­le­ri’nde gö­rev ya­pa­rak, 1994 yı­lın­da Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu Uz­ma­nı ola­rak atan­dı. 1996 yılın­da Ku­rul’da­ki gö­re­vi­nin ya­nı­sı­ra Baş­ba­kan Baı­da­nış­man yar­dım­cı­sı ola­rak da gö­rev yap­tı. Ay­nı yıl “Risk Ser­ma­ye­si Fi­nans­man Mo­de­li” ad­lı ilk ki­ta­bı ya­yın­lan­dı. Ku­rul’da­ki ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Tür­ki­ye’de Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lık­la­rı’ na iliş­kin ilk ya­sal dü­zen­le­me­le­ri yü­rüt­tü ve bu ko­nu­da­ki SPK Teb­liğ’ini ka­le­me al­dı. Ta­ki­ben 1997 yı­lın­da “Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lık­la­rı­nın Tür­ki­ye Uy­gu­la­ma­sı” ve yi­ne ay­nı yıl için­de bir or­tak ça­lış­ma olan “Ya­tı­rım Fon­la­rı ve Tür­ki­ye Uy­gu­la­ma­sı” isim­li ki­tap­la­rı ya­yın­lan­dı. 1999 yı­lı başın­da Ku­rul’dan is­ti­fa ede­rek Av­ru­pa ve Ame­ri­ka Hol­ding bün­ye­sin­de gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı ko­nu­sun­da da­nış­man ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı. 2000 yı­lın­da Hol­ding’in iş­ti­ra­ki olan İk­ti­sat Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lığı’nın ku­ru­cu ge­nel mü­dü­rü ol­du. 2001 yı­lı ba­şın­da Do­ğuş Hol­ding’de da­nış­man ola­rak gö­re­ve başla­dı ve aka­bin­de 2001 yı­lın­dan 2007 yı­lı­na ka­dar Doğuş-GE Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lığı’nın ge­nel mü­dü­rü ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ola­rak gö­rev yap­tı. Do­ğuş ve Ko­ray or­tak­lı­ğıy­la ge­liş­ti­ri­len Evi­de­a pro­je­siy­le Arc­hi­te­ra’nın en iyi ko­nut pro­je­si ödü­lü­nü al­dı. Do­ğuş Gru­bu’nda­ki gö­re­vi es­na­sın­da 2001 ve 2002 yıl­la­rın­da Eko­ti­mes isim­li ay­lık eko­no­mi der­gi­sin­de kö­şe ya­zı­la­rı yaz­dı. 2002-2008 yıl­la­rı ara­sın­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­liği yap­tığı Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lığı Der­neği’nin 2002-2003 yıl­la­rın­da Baş­kan Yar­dım­cı­lığı’nı, 2003-2004 yıl­la­rın­da ise Baş­kan­lığı’nı üst­len­di ve bu dö­nem­de der­ne­ğin yan­lız­ca GYO’la­rın de­ğil tüm gay­ri­men­kul ya­tı­rım­cı­la­rı­nın bir plat­for­mu ol­ma­sı­na yö­ne­lik açı­lı­mı ger­çek­leş­tir­di. 2004-2007 yıl­la­rı ara­sın­da Doğuş-GE GYO’nun iş­ti­ra­ki olan Ro­man­ya mer­kez­li GKY Re­al Es­ta­te In­vest­ments S.A.’da ic­ra ku­ru­lu üye­si ola­rak gö­rev yap­tı. 2008 yı­lın­da Stan­dard Bank Tür­ki­ye’de Gay­ri­men­kul Bö­lüm Di­rek­tö­rü un­va­nıy­la ça­lış­ma­ya baş­la­dı. 2008-2009 dö­ne­min­de kıs­mi za­man­lı ola­rak bir İn­gi­liz-Türk or­tak fo­nu olan Mi­les­to­ne Ca­pi­tal Part­ners PLC’de ic­ra ku­ru­lu da­nış­ma­nı ve 2009-2010 dö­ne­min­de ise Turk­mall için da­nış­man ola­rak gö­rev yap­tı. 2010 yılı Ma­yıs’ın­da Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler Gru­bu’na Sa­tış ve Pa­zar­la­ma­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak ka­tıl­dı ve yak­laşık bir mil­yar do­lar­lık bir sa­tış büt­çe­si­nin so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­di. Bu dö­nem­de Ali Ağa­oğ­lu’nun biz­zat gö­zük­tü­ğü ve “10 bin pe­şin dai­re se­nin” unu­tul­maz slo­ga­nıy­la ha­tır­la­nan kam­pan­ya­yı yö­net­ti ve yal­nız­ca üç haf­ta içe­ri­sin­de 1.900 ko­nut sa­ta­rak Tür­ki­ye re­ko­ru­na im­za atan eki­be li­der­lik et­ti. Rek­lam kam­pan­ya­sı Ef­fi­e ödü­lü al­dı. Ca­pi­tal Der­gi­si ta­ra­fın­dan 2010 yılın­da Tür­ki­ye’nin en iyi 25 pa­zar­la­ma­cı­sı ara­sın­da gös­te­ril­di. 2011 ba­şın­da Uk­ra İn­şa­at’ın CE­O’su ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Bir yıl içe­ri­sin­de TV rek­lam­la­rı, spon­sor­luk­lar ve ag­re­sif pa­zar­la­ma kam­pan­ya­la­rı ile Uk­ra İn­şa­at’ın sa­tış­la­rı­nı %200 ora­nın­da yük­sel­te­rek, IP­SOS ve­ri­le­ri­ne gö­re şir­ke­ti en bi­li­nen ilk beş in­fla­at şir­ke­ti ara­sı­na sok­ma­yı başar­dı. 2012 yı­lın­da, “Sa­tış Kü­pü, Gü­nü­mü­zün Pa­zar­la­ma Stra­te­ji­le­ri Işı­ğın­da Et­ki­li Sa­tış Tak­tik­le­ri”, 2013 yı­lın­da “Y Ku­şa­ğı Sa­tı­cı­lar İçin 140 Ka­rak­ter­de Sa­tış”, 2014 yılın­da “Sa­tış Per­for­man­sı­nı Ar­tır­ma­nın En Et­ki­li Yo­lu, Sa­tış Koç­luğu” ve 2015 yı­lın­da “Pro­fes­yo­nel Gay­ri­men­kul Ya­tı­rı­mı” isim­li ki­tap­la­rı ya­yın­lan­dı. Ha­len ku­ru­cu­su ol­du­ğu Sa­tış Kü­pü Sa­les & Mar­ke­ting So­lu­ti­ons’ un baş­kan­lığı­nı yü­rü­tü­yor, çeşflit­li fa­ali­yet kol­la­rın­da­ki yer­li ve ya­ban­cı şir­ket­ler için sa­tış ve pa­zar­la­ma ko­nu­la­rın­da da­nış­man­lık, eği­tim ve koç­luk hiz­met­le­ri ve­ri­yor.

Comments

Yorumlar